Пътеводител по миграция в клауда (Част 5) - Мислете и работете холистично

Предходни части:

Пътеводител по миграция в клауда(Част 1) - Фокусирайте се върху стойността 

Пътеводител по миграция в клауда (Част 2) - Започнете с това, което вече имате

Пътеводител по миграция в клауда (Част 3) – Напредвайте постепенно и с обратна връзка

Пътеводител по миграция в клауда(Част 4) – Открит и прозрачен подход

Холистичният подход взима предвид всички взаимосвързаности на отделните части на системата и я разглежда като едно цяло. Това помага да не бъдат фатално пропуснати някои на пръв поглед маловажни, но в действителност важни съставни части. Този подход дава цялостна информация и затова ползването му е полезен навик за ИТ специалистите. За да го приложите на място по време на миграцията, а и след това, следете взаимовръзките между отделните системи и как преместването на една от тях в клауда, се отразява на тези, които остават в локалния офис. Може би свързаността до офиса Ви е с високи времезакъснения и заявките от онлайн магазина до складовата система, която е останала там, зависват. Възможно е остарелият хардуер в офиса да поддържа само неактуални системи, които не взаимодействат добре с по-новите машини в клауда. А може и потребителите на системата да изпитват трудности с достъпа през VPN до новия сайт. Който и да е от тези проблеми ще наложи промени в първоначалния Ви план и е добре да реагирате навреме.

Опитайте да разгледате системите си през призмата на четири различни бизнес аспекта – потребители, процеси, технологии и партньори.

Потребители

 Потребителите са основна група от заинтересованите страни. Обикновено техните изисквания се формулират от клиента, като те включват както бизнес, така и технически компоненти. Един разработчик често ще има далеч по-конкретни и сложни изисквания от един търговски представител в компанията. Нуждите и на единия и на другия обаче не са статични и търпят промени във времето. Какви права на достъп ще получи всеки от тях, зависи както от текущите им необходимости, така и от бъдещите.

Процеси

Процесите във всяка организация са строго специфични, но благодарение на стандартите ISO, те могат да бъдат автоматизирани чрез процедури и поставени в определени рамки. Например в Делта.БГ тези рамки са ISO 9001, 27000 и 20000, което означава, че се покриват определени общоприети изисквания за качество, сигурност на информацията и управление на услугите. На ниво център за данни сертификатите за организация на процесите в Делта включват още ISO 14000, 22301, PCI-DSS, SOC1 и други. Ако процесите във Вашата организация покриват някой от тези стандарти, прехвърлянето им в клауда няма по никакъв начин да намали качеството на услугата. Ако някой от тях Ви липсва, миграцията ще означава, че тази част от инфраструктурата Ви вече се обслужва и съгласно този стандарт. Обхватът му обаче е само върху инфраструктурата. Вашите вътрешни процеси около нея и персонала, който има достъп от Ваша страна, ще трябва да бъдат покрити отделно.

Технологии

Технологиите са в основата на клауд-трансформацията и независимо колко ясно сте определили процесите си и изискванията на потребителите, без технологична промяна миграцията в облака е безмислена. Дори целта на миграцията за Вашата организация да е единствено спестяване на разходи чрез осигуряване на стабилно и резервирано захранване, промяната идва с нови технологии. Дори тези от тях, от които все още не сте се възползвали са вече много по-близо до Вас и когато са необходими, можете да ги поръчате. Благодарение на облака, можете да увеличавате и намалявате наличния си ресурс според текущите нужди на потребителите си. Делта.БГ обхваща широко портфолио от услуги – от физически до виртуални сървъри, но гъвкавостта, която облакът предлага е ключът към новите възможности пред организацията Ви. Един нает физически сървър е далеч по-трудно да бъде скалиран, докато един виртуален може лесно да се мултиплицира или да разшири системните си възможности само с един рестарт.

Партньори

Четвъртото измерение, което трябва да се вземе под внимание са партньорите и доставчиците. Рядко някоя ИТ услуга може да бъде доставена и поддържана изцяло самостоятелно. От съгласуването на процесите до осигуряването на определени права на достъп, комуникацията с партньорите и доставчиците трябва да бъде проведена навреме. Тези партньори могат да бъдат:

- фирмата, която поддържа инфраструктурата,

- разработчиците на сайта или приложението,

- доставчици на лицензи,

- дистрибутори, които трябва да конфигурират нов IP адрес,

- консултанти и др.

Холистичният подход взима под внимание взаимодействието между компонентите на системата, но я разглежда като едно цяло.

Четирите измерения на организацията  могат да залегнат като отправни точки на добре осъществената миграция, а резултат на успешната им интеграция е допълнителната автоматизация. Може да се каже, че основният инструмент на холистичния подход  е автоматизация на процесите в услуга на потребителите чрез технологиите в облака. Чрез решенията, които новите технологии предлагат, компаниите могат да преработят остарелите и неефективни вече процеси, за да освободят капацитета на екипите си и да развият потенциала си за растеж. Когато ограниченията на старата техника и тромавите и неактуални вътрешни процедури са отпаднали, хоризонтът за организационно развитие е открит.

Следва Пътеводител по миграция в клауда (Част 5) – Простота и практичност

Павел Недялков

Павел Недялков

Павел е Мениджър Бизнес Развитие в Делта.БГ. Има 15 годишен опит в телекомуникациите и е работил в редица международни технологични компании. Когато не подготвя оферти, пише статии, чете за нови технологии или кръстосва планинските пътеки.