Privacy policy

Делта Клауд ООД с ЕИК 205588118, с административен офис: гр. София , ул. Царибродска 70, ет. 4, Офис 7, наричано по-нататък за краткост Дружеството е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679.

Настоящата Политика за Поверителност има за цел да Ви информира какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са Вашите права относно обработваните Ваши лични данни и как можете да ги упражните. Делта Клауд ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

ЦЕЛИ И ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството като Администратор на лични данни извършва следните операции и обработва само необходимите лични данни за следните цели:

за Регистрация и Предоставяне на Услуги

 • Две имена
 • Имейл адрес
 • Адрес
 • Телефонен номер
 • Парола (криптирана)
 • IP адрес;

за Директен Маркетинг

 • Две имена
 • Имейл адрес

Директен маркетинг се извършва само до лица, които не са възразили срещу него. Когато физическо лице е обект на директен маркетинг от страна на Дружеството, то има право да възрази срещу него, в следствие на което няма да получава повече съобщения с маркетингова цел, до момента, до който то не пожелае това. Възразяването срещу провеждания директен маркетинг посредством електронна поща, се осъществява чрез кликване на линк за отказ от получаване на рекламни съобщения. Линкът винаги е на видимо място и разбираем за какво служи.

COOKIES

За да направим посещенията на потребителите на страницата възможно най-функционални, Дружеството използва т. нар. „бисквитки“. „Сооkіеѕ“ или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия твърд диск. Те позволяват на сайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия (login и др.), които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да въвеждате информация (потребителско име и парола) отново.
Всеки потребител на сайта може да забрани бисквитките, чрез настройките на своя браузър.

ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ

Във връзка с изпълнение на целите, посочени по-горе, Дружеството предоставя личните данни на физически лица на следните получатели:

 • Национална Агенция за Приходите – във връзка със: сключени трудови договори; дължими данъци върху доходите, социални и здравни осигуровки; дължими обезщетения; проверки и ревизии;
 • Други държавни и общински органи и/или институции – във връзка със законови задължения към тях или във връзка със законови искания от тях за информация, която съдържа лични данни.
 • При извършване на регистрация на домейн, след подаване на заявка от страна на потребителя, Дружеството предава необходимата информация към съответния регистратор на домейн, който обработва данните за целите на регистрацията на заявения домейн.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДРУЖЕСТВОТО

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете на:

 • email: gdpr@delta.bg
 • телефон: 02 448 4165
 • адрес: ул. Царибродска 70, ет 4, офис 7, гр. София, п.к. 1309

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Спазване разпоредбите на Регламента

Политиката на Дружеството има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно

Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно

Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки.

Лични данни се събират и обработват само за определени цели

Дружеството обработва лични данни на физически лица само в следните случаи:

 • обработването е необходимо за спазване на законово задължение на Дружеството;
 • обработването е необходимо за изпълнение на договор (в т.ч. поръчка) с Дружеството, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане от физическо лице преди сключване на договор, когато е нужна неговата идентификация;
 • физическо лице е дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и прозрачно дефинирана цел от страна на Дружеството, за която е нужно обработване на неговите лични данни;
 • обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на физическото лице, чиито лични данни се обработват или на друго физическо лице;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трета страна, съгласно разпоредбите на Регламента;
 • другите случаи, предвидени в Регламента.

Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни

Дружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата

Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели, различни от първоначалните, Дружеството уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.

За обработка се събират минимално необходимите лични данни

Дружеството събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

 • са предвидени в закон;
 • са нужни за изпълняване на договор;
 • са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

Обработвани лични данни са точни и актуални

Дружеството осигурява обработването личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица

Дружеството осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време

Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:

 • нужно по закон;
 • нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;
 • нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или
 • до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване, след което те се унищожават без излишно забавяне.

Във всички случаи Дружеството осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се обработват с необходимите нива и мерки за защита

Дружеството осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:

 • естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;
 • вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;
 • своите финансови и организационни възможности.

Дружеството осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване на събирани и обработени лични данни при тяхна загуба в резултат на случайни, злонамерени или форсмажорни събития.

Личните данни се обработват с контролиран и проследим достъп

Дружеството осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица.

Личните данни се обработват с нужната отчетност за спазване на Регламента

Дружеството осигурява необходимата отчетност и регистри, за да е в състояние да докаже, че разпоредбите на Регламента са спазени.

Спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват

Дружеството осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва:

 • право на информираност за обработка на лични данни;
 • право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;
 • право на коригиране на неточни лични данни;
 • право на изтриване на лични данни – правото „да бъдеш забравен”;
 • право на ограничаване на обработваните лични данни;
 • правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение срещу обработване на лични данни;
 • право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране.

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg