header image

Общи условия

Общи условия

Настоящите общи условия регулират отношенията между:

“Делта Клауд” ООД - ЕИК 205588118

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Царибродска 70, ет. 4

Данни за кореспонденция:
адрес: гр. София, район Възраждане, ул. Царибродска 70, ет. 4
Email: office@delta.bg
тел: 0700 3 1010

наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и всеки един от регистрираните потребители на предлаганите от него информационни ресурси и услуга "Виртуален сървър", наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ,

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1. (1). ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване услугата "Виртуален сървър" според избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯ план, която включва следното:

 • свободно пространство на сървър на ДОСТАВЧИКА, на което ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да публикува и споделя информация;
 • пълен достъп (администраторски права) за управление на Услугата, за публикуване, обработване и разпореждане с информация поместена на предоставеното пространство;
 • предоставяне параметри на услугата, съгласно избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯ абонаментен план;
 • предоставяне на виртуално заделена за ползване част от ресурсите на техническо оборудване за предаване, съхраняване и споделяне на информация и предоставяне на услуги;
 • поддържане на Услугата в техническа изправност.

(2). За услугите по ал. 1 ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждение на ДОСТАВЧИКА в размер и при условията, определени в зависимост от избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯ план.

(3). ПОЛЗВАТЕЛЯТ не придобива права на собственост върху оборудването, използвано за предоставяне на Услугата.

II. Сключване на договор, Цени и начин на плащане

Чл. 2. (1). ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ посредством формата за заявка в сайта на ДОСТАВЧИКА, сключват договор при настоящите общи условия и условията и сроковете упоменати в сайта, или изрично определят допълнителни условия, подписани от двете страни.

(2). В случай че дължимата абонаментна такса не бъде заплатена до пет дена от изтичане на срока, за който е предвидена, договорът се счита за прекратен и достъпът до услугата се преустановява. Това правило се прилага за всеки следващ период без ограничение във времето.

(3). Предоставянето на услугата, започва след заплащане на първата месечна такса от ПОЛЗВАТЕЛЯ и след неговото уведомяване за активирането й.

Чл. 3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА месечно възнаграж-дение за предоставената Услуга в размер, срокове и условия, определени в зависимост от избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯ план, срещу което ДОСТАВЧИКЪТ издава фискален документ за извършеното плащане.

Чл. 4. (1). Допълнителните услуги, предоставени от ДОСТАВЧИКА и свързани с ползването на Услугата се заплащат отделно от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(2). Цените и видовете Допълнителни услуги се определят от ДОСТАВЧИКА на неговия сайт.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 5. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

 1. да предостави и осигури Услугата "Виртуален Сървър", съгласно спецификации, определени в зависимост от избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯ план;
 2. да осигури техническа изправност на Услугата;
 3. да осигури параметрите на свързаност на Услугата към Интерне, определени в зависимост от избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯТ план;
 4. да осигури подходящи условия за техническо функциониране на Услугата;
 5. да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ и да поддържа администрирането на име и парола за отдалечен административен достъп до цялата функционалност на Услугата;
 6. да осигури Услугата с предварително инсталиран и функциониращ софтуер в зависимост от избрания от ПОЛЗВАТЕЛЯ план;
 7. да осигурява съобразно техническите си възможности и съобразно обстоятелствата, сигурност на техническото оборудване, използвано за предоставяне на Услугата;;
 8. да поддържа денонощно Параметрите на услугата и нейната свързаност.

Чл. 6. ДОСТАВЧИКЪТ има право:

 1. да получи от ПОЛЗВАТЕЛЯ възнаграждение за предоставените Услуги;
 2. да осъществява постоянен надзор за техническа изправност на Услугата;
 3. да ограничава Параметрите, когато извършва техническа профилактика на помещенията и оборудването си или променя елементи на съобщителната инфраструктура;
 4. да ограничава временно Параметрите с цел защита на сигурността на съобщителната си инфраструктура;
 5. да получи допълнително възнаграждение от ПОЛЗВАТЕЛЯ за Допълнителни услуги във връзка с ползването на Услугата;
 6. да извършва Допълнителни услуги, само след постигане на писмено съгласие с ПОЛЗВАТЕЛЯ;
 7. да изисква необходимата легитимация от ПОЛЗВАТЕЛЯ при приемането на инструкции, относно ползването или управлението на Услугата;
 8. да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугата, ако установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ я използва недобросъвестно или в нарушение на българското законодателство, добрите нрави и при нарушение на настоящите общи условия.

Чл. 7. (1). ДОСТАВЧИКЪТ предоставя необходимото съдействие на съдебните органи, прокуратурата, следствието и МВР при осъществяване на контрол и действия от тяхна страна, като предоставя информация за личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ и Услугата, трафични данни съгласно чл. 251, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, в случаите когато се предоставят електронни съобщителни мрежи или услуги;

(2). При осъществяването на действията по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ не е задължен да уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, освен в изрично определени в закона случаи.

(3). ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да претендира обезщетение за вреди в следствие на действия на ДОСТАВЧИКА по ал. 1.

Чл. 8. (1). ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема Политики за добросъвестно ползване на Услугата, чиито правила са основен критерий за определяне на добросъвестното или недобросъвестното поведение на Ползвателите и на техните потребители.

(2). Страните се съгласяват, че Политиките са неразделна част от този договор и са достъпни на адреса на сайта на ДОСТАВЧИКА. С подаването на заявка, Ползвателя декларира, че е запознат с Политиките и е съгласен с техните разпоредби, които го обвързват.

(3). ДОСТАВЧИКЪТ има право постоянно да допълва или променя Политиките съобразно развитието на обществените отношения в информационното общество. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всяко допълване на Политиките ще има действие спрямо него след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 7-дневен срок, че ги отхвърля.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

Чл. 9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава:

 1. да заплаща на ДОСТАВЧИКА, уговореното възнаграждение за ползването на Услугата;
 2. да използва добросъвестно Услугата и в съответствие със законодателството на Република България;
 3. да използва Услугата по предназначение и по начин, който не уврежда другите клиенти на ДОСТАВЧИКА или неговата съобщителна инфраструктура;
 4. да използва и управлява Услугата единствено отдалечено (от разстояние) чрез предоставените от ДОСТАВЧИКА име и парола за административен достъп;
 5. да не използва функционалността на Услугата по-начин, който не съответства на нейното предназначение (например създаване на proxy, и др.).
 6. да инсталира самостоятелно софтуера, който ще използва на Сървъра, извън изрично предоставения от ДОСТАВЧИКА софтуер при активирането на Услугата;

Чл. 10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право:

 1. да използва Услугата по предназначение съобразно уговорените Параметри;
 2. да осъществява отдалечен административен достъп до Услугата, включително за управление, инсталиране и администриране на софтуера, разположен на Виртуалния Сървър;
 3. да му бъде предоставена отдалечена, телефонна, денонощна поддръжка на Услугата от квалифициран персонал на ДОСТАВЧИКА. Поддръжката на Услугата не включва инсталиране на софтуер на Виртуалния Сървър по поръчка на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и предоставяне на съвети относно разработката на софтуер, сайтове, скриптове, ползването на програми за управление на съдържанието и други.
 4. на отказ от услугите, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

  За целта е необходимо да се попълни СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ, който може да намерите ТУК, или да се заяви недвусмислено по друг начин решението за отказ от услугата (изпращане на съобщение в рамките на упоменатия срок)

  Услугите, чиито такси не подлежат на възстановяване според чл. 57, ал.1 на Закон за защита на потребителя, са всички продукти от следните категории: регистрация на домейн имена, SEO услуги, SSL сертификати.

  Срокът за връщане на сума е до 14 календарни дни.

Чл. 11. (1). ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва Услугата за публикуване, предоставяне и разпространяване по всякакъв начин на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица, а именно: авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; представляващите търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

(2). ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не публикува, разпространява или да предоставя софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти, да не публикува и да не предоставя трансфер на порнографски и нелегални материали.

(3). ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва Услугата за публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и други закононарушения, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и международните актове.

Чл.12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява да не използва Услугата за изпращане на нежелана поща "спам". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ. При повторно действие ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 13. Договорът се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при съществено нарушение на клаузите на договора след изтичане на 2 седмичен срок от отправяне на писмено искане за отстраняване на нарушението от изправната до неизправната страна по договора, в който срок нарушението не е отстранено;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

Чл. 14. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно сключения с ПОЛЗВАТЕЛЯ договор, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на законодателството в Република България или в нарушение на настоящите общи правила..

VI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 15. (1). В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ прекрати предсрочно сключения с ДОСТАВЧИКА договор, то той дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на уговореното възнаграждение за оставащия период на договора, но не по-малко от три месечни вноски.

(2). Ако ДОСТАВЧИКЪТ е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от ПОЛЗВАТЕЛЯ се приема за обезщетение на ДОСТАВЧИКА за предсрочно прекратяване на договора с ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(3). В случай че договорът с ПОЛЗАВАТЕЛЯ бъде едностранно прекратен от ДОСТАВЧИКА поради виновно неизпълнение на задълженията на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора, но не по-малко от три месечни вноски.

Чл. 16. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на ДОСТАВЧИКА за предоставяне на Услугата, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора.

Чл. 17. Независимо от чл. 14 и чл. 15 в случай на виновно неизпълнение на задълженията си по този договор, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи на ДОСТАВЧИКА обезщетение за всички претърпени преки вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора.

Чл. 18. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с

 1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор;
 2. нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост
 3. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора.

Чл. 19. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 20. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица.

VІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора по между им.

Чл. 22. Страните могат да договарят през време на действие на договора нови условия, изменения и допълнения по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на договора не води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. Всички спорове, породени от договора или отнасящи се до него, ако не могат да бъдат уредени доброволно между страните, чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване до Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България и Политиките.

чл.26. Надзорни органи, контролиращи дейността:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Дирекция „Правна и международна дейност”
Отдел„Правни становища и международно сътрудничество”
тел. 02/ 91-53-531
Дирекция „ Правни производства и надзор”
Отдел „Правни производства и процесуално представителство”
тел. 02/ 91-53-535
Център за информация и контакти, свързани с регистрацията на
администратори на лични данни - тел. 02/915 35 18
Деловодство – тел. 02/ 91-53-515,91-53-519
факс 02/ 91-53-525
Приемна – 9:30 - 17:00
e-mail: kzld@cpdp.bg
web: http://www.cpdp.bg/

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

VІII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

чл.27. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

чл.28. Доставчикът обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

чл.29. Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 в Политиката за поверителност, достъпна на адрес https://delta.bg/privacy-policy.

Чл.30. При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Ползвателят обработва.

Чл.31. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, в т.ч. и лични данни, което Ползвателят обработва на предоставеното виртуално пространство. Доставчикът не участва в процеса на взимане на решение дали Ползвателят ще използва услугата за обработка на личните данни, на какво основание се обработват, за какви цели и дали същите са защитени.

Чл.32. В случай че Доставчикът бъде уведомен за противоправния характер на информация, използвана от Ползвателя или бъде уведомен от компетентен държавен орган за противоправния характер на дейността на Ползвателят, на основание чл.16 от Закона за електронна търговия Доставчикът има право да предприеме незабавни действия за преустановяване на достъпа до тази информация или за премахването ѝ, без това да застрашава сигурността на информацията, до която Доставчикът има достъп.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на услугате предоставяни от Делта Клауд ООД от датата на приемане.