Общи условия

1. ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията между „ДЕЛТА КЛАУД“ ООД, наричано по-долу „Доставчик“, от една страна, и Клиенти, от друга страна, относно предоставянето на телекомуникационни услуги от Доставчика.

1.2. Доставчикът предоставя на Клиент телекомуникационни услуги въз основа на сключен между страните Договор. Неразделна част от сключения между страните Договор за предоставяне на телекомуникационни услуги са Заявка за предоставяне на телекомуникационни услуги, Описание на услугата (приложимо в зависимост от съответния вид услуга), Споразумение за ниво на обслужване (ако е приложимо), и настоящите Общи условия.

1.3. Настоящите Общи условия са задължителни за Доставчика и Клиента, имат неограничен срок и продължават своето действие докато Доставчика предоставя услуги на Клиента въз основа на направена Заявка чрез формата за заявка в сайта на Доставчика.

2. ДАННИ ЗА „ДЕЛТА КЛАУД“ ООД

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование: „ДЕЛТА КЛАУД“ ООД

Седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул. Царибродска № 70, ет. 4

Адрес на упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, район Възраждане, ул. Царибродска № 70, ет. 4

Данни за кореспонденция:

E-mail: office@delta.bg

Тел.: 02 448 4165

Вписване в публични регистри: ЕИК 205588118

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Тел.: (02) 940 20 46

Факс: (02) 940 36 40

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

Тел.: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

3. УСЛУГИ

3.1. Доставчикът предоставя следните Услуги на своите Клиенти:

 • Delta Cloud виртуален сървър;
 • Windows Cloud виртуален сървър;
 • Нает сървър;
 • Колокационни услуги;
 • Системна администрация;
 • Софтуер под наем.

3.2. Всяка отделна услуга е подробно описана в документ „Описание на услугата“. В „Описание на услугата“ може да откриете подробности относно самата услуга, както и нейните търговски и технически параметри. В „Споразумение за ниво на обслужване“ са описани гаранциите за качество при предоставяне на услугата и условията за нейната поддръжка, в това число дължими обезщетения при отклонение от времето за наличност на съответната услуга.

3.3. В зависимост от начина на заплащане услугите могат да бъдат предплатени или услуги, които се заплащат в края на Отчетния период. „Отчетен период“ е период от време, въз основа на който услугата се таксува (месечно, годишно и др.). Отчетният период се определя със заявката за услуга.

3.4. С отправяне на Заявка до Доставчика Клиентът идентифицира услугите, които желае да му бъдат предоставени, срок за предоставяне на всяка отделна услуга, цена, търговски параметри за всяка отделна услуга, период или дата на активиране на услугите и др.

3.5. Предоставяне на услуга

3.5.1. Предоставянето на услугата, започва след заплащане на първата (месечна) такса от Клиента и след неговото уведомяване за активирането ѝ.

3.5.2. Активирането на услуга се удостоверява с извършването на приемателен тест. Продължителността и условията за провеждане на теста са посочени в „Описание на услугата“.

3.5.3. Тестът се счита за успешен, ако резултатите му отговарят на параметрите, посочени в Описанието на услугата.

3.5.4. След успешно завършване на приемателния тест, Доставчикът стартира предоставянето на услугите. Тази дата се счита за дата на активиране на услугите.

3.5.5. На датата на активиране се съставя Приемателен протокол (Протокола), с който се констатира покриване на качествените показатели, предварително уговорени между страните. Протоколът се подписва от упълномощени представители на страните и представлява неразделна част от Договора. За упълномощени представители на страните се считат техните служители, както и други лица, за които може да се направи основателно предположение, че могат да удостоверят активирането на услугите.

3.5.6. В случай, че в 5-дневен срок от получаване на Протокола Клиентът не го подпише и не направи възражение относно качеството на услугите, приемателният протокол се счита за подписан.

3.5.7. В случай, че Клиентът има основателни възражения, те се разглеждат, правят се нужните промени и се провежда нов приемателен тест.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. Доставчикът се задължава:

 1. да предостави и осигури договорените услуги съгласно спецификации, съгласувани с Клиента;
 2. да предоставя договорените услуги с гарантирано качество и ниво на поддръжка съгласно Споразумението за ниво на обслужване (ако е приложимо) и Описанието на услугите, съдържащи гаранциите за качество и неустойките при отклонение от техническите параметри за наличност;
 3. да предостави на Клиента и да поддържа администрирането на име и парола за отдалечен административен достъп до цялата функционалност на договорените услуги (ако е приложимо за съответния вид услуга);
 4. да поддържа денонощно Параметрите на договорените услуги и нейната свързаност;
 5. в случаите, когато има планирана профилактика, която може да доведе до прекъсване или влошаване на качеството на услугите, да уведомява Клиента при условията предвидени в Договора.

4.2. Доставчикът има право:

 1. да получи от Клиента възнаграждение за предоставените Услуги;
 2. да осъществява постоянен надзор за техническа изправност на Услугите и да дава указания и инструкции на Клиента за правилно използване на Услугите;
 3. да ограничава Параметрите или да прекъсне предоставянето на Услугите на Клиента, когато извършва техническа профилактика на помещенията и оборудването си или променя елементи на съобщителната инфраструктура;
 4. да ограничава временно Параметрите или да прекъсне предоставянето на Услугите на Клиента с цел защита на сигурността на съобщителната си инфраструктура;
 5. да получи допълнително възнаграждение от Клиента за Допълнителни услуги във връзка с ползването на Услугите;
 6. да извършва Допълнителни услуги, само след постигане на писмено съгласие с Клиента;
 7. да изисква необходимата легитимация от Клиента при приемането на инструкции, относно ползването или управлението на Услугите;
 8. да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугите, ако установи, че Клиентът ги използва недобросъвестно или в нарушение на българското законодателство, добрите нрави и при нарушение на настоящите общи условия.

4.3. (1). Доставчикът предоставя необходимото съдействие на съдебните органи, прокуратурата, следствието и МВР при осъществяване на контрол и действия от тяхна страна, като предоставя информация за личните данни на Клиента и Услугите, трафични данни съгласно чл. 251, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, в случаите когато се предоставят електронни съобщителни мрежи или услуги.

(2). При осъществяването на действията по ал. 1, Доставчикът не е задължен да уведомява Клиента, освен в изрично определени в закона случаи.

(3). Клиентът няма право да претендира обезщетение за вреди в следствие на действия на Доставчика по ал. 1.

4.4. Клиентът се задължава:

 1. да заплаща на Доставчика, уговореното възнаграждение за ползването на Услугите;
 2. да използва добросъвестно Услугите и в съответствие със законодателството на Република България;
 3. да използва Услугите по предназначение и по начин, който не уврежда другите клиенти на Доставчика или неговата съобщителна инфраструктура, да пази доброто име и търговската репутация на Доставчика, както и да не използва услугите по начин, който може да доведе до отговорност за Доставчика;
 4. да уведомява Доставчика за проблеми, свързани с ползването на Услугите;
 5. да оказва пълно съдействие на Доставчика за предоставяне на Услугите и отстраняване на проблеми, свързани с тях, както и да предоставя достъп на представители на Доставчика до крайните точки на предоставяне на Услугите, находящи се в негово владение;
 6. да използва и управлява Услугите единствено отдалечено (от разстояние) чрез предоставените от Доставчика име и парола за административен достъп;
 7. да не извършва каквито и да е промени в крайните устройства, предоставени от Доставчика, и да не включва към тях приспособления, за които няма разрешение от Доставчика;
 8. да не използва функционалността на Услугите по начин, който не съответства на тяхното предназначение (например създаване на proxy, и др.);
 9. да инсталира самостоятелно софтуер, който ще използва на сървъра, извън изрично предоставения от Доставчика софтуер при активирането на Услугите.

4.5. Невъзможността на Клиента да използва Услугите по причини, за които Доставчикът не отговаря, не го освобождава от задължението му за заплащане на уговореното възнаграждение за тях.

4.6. Клиентът се задължава да не използва Услугите за публикуване, предоставяне и разпространяване по всякакъв начин на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица, а именно: авторски права или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; представляващите търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация.

4.7. Клиентът се задължава да не публикува, разпространява или да предоставя софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти, да не публикува и да не предоставя трансфер на порнографски и нелегални материали.

4.8. Клиентът се задължава да не използва Услугите за публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и други закононарушения, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и международните актове.

4.9. Клиентът се съгласява да не използва Услугите за изпращане на нежелана поща "спам". Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната услуга, за което Доставчикът уведомява Клиента. При повторно действие Доставчикът има право да прекрати едностранно предоставянето на услугата без предупреждение.

4.10. Клиентът има право:

 1. да използва Услугите по предназначение съобразно уговорените Параметри;
 2. да осъществява отдалечен административен достъп до Услугите (ако е приложимо за конкретната услуга);
 3. да му бъде предоставено съответното ниво на поддръжка на Услугите от квалифициран персонал на Доставчика съгласно Описание на услугата и Споразумение за ниво на обслужване;
 4. на отказ от услугите, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

В случай на отказ от услугата, Клиентът е необходимо да попълни СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ, който може да намерите ТУК, или да се заяви недвусмислено по друг начин решението за отказ от услугата (изпращане на електронно съобщение в рамките на упоменатия срок).

Услугите, чиито такси не подлежат на възстановяване според чл. 57, ал.1 на Закон за защита на потребителя, са всички продукти от следните категории: регистрация на домейн имена, SEO услуги, SSL сертификати.

Срокът за възстановяване на платена сума е до 14 календарни дни.

5. ЦЕНИ. УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

5.1. Цените за видовете услуги се определят от Доставчика на неговия сайт. За предоставяните услуги Клиентът заплаща на Доставчика възнаграждение, както следва:

5.1.1. По отношение на еднократните услуги Клиентът заплаща определена цена за предоставената услуга (еднократна такса).

5.1.2. По отношение на периодичните услуги на абонаментен принцип:

 1. еднократна цена за активиране/промяна (инсталационна такса);
 2. периодична абонаментна цена (абонаментна такса).

5.1.3. Други такси, индивидуализирани със заявката.

5.2. (1) Клиентът заплаща на Доставчика възнаграждение за заявените услуги в 5-дневен срок от подаване на заявката за услуги, както следва:

 1. еднократна цена за активиране/промяна (инсталационна такса);
 2. първа абонаментна цена (за предплатените периодични услуги);
 3. други такси (ако има такива).

(2) Плащането на абонаментна цена за предоставяни услуги след първия месец се извършва в размер, срокове и условия, определени в индивидуализирания със заявката план.

(3) В еднодневен срок след постъпване на всяко плащане по договора Доставчикът е длъжен да издаде на Клиента левова данъчна фактура, съобразно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Доставчикът изпраща фактура на Клиента по електронен път.

5.2. (1) Цените за предоставените услуги се заплащат по банков път по банкова сметка на Доставчика, както следва:

IBAN: BG15UNCR70001523533113 ; BIC: UNCRBGSF ; При банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД .

(2) Всички цени, освен ако не е указано друго, са без включен ДДС.

(3) При плащане по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на Доставчика

(4) Всички комисионни, такси и други разноски на банката на Клиента и кореспондентските банки във връзка с банковия превод са за сметка на Клиента.

5.3. Доставчикът има право да променя едностранно цените на предоставяните услуги. Доставчикът уведомява Клиента за промяната на цената на услугите не по-късно от 1 (един) месец преди влизане в сила на новите цени. В този случай Клиентът има право да изпрати писмено предизвестие за прекратяване на Договора преди влизането в сила на новите цени. В случай че Клиентът не изпрати предизвестие до Доставчика, че не е съгласен с новите цени, то тази промяна влиза автоматично в сила след изтичането на 1-месечния срок.

5.4. Не по-често от веднъж в рамките на една календарна година Доставчикът има право да индексира цените на Услугите, като ги коригира с процент не по-висок от месечния индекс на потребителските цени, определен от Националния статистически институт (ИПЦ, предходният месец = 100), натрупан за периода след последното определяне на съответната цена. С подписването на настоящия договор Клиентът се съгласява с методиката за корекция на цените, извършена при условията на настоящия член. В този случай Клиентът няма право да прекрати едностранно Договора на основание, че не е съгласен с новите цени.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР

6.1. Услугите се прекратяват, както следва:

 1. Всяка услуга може да бъде прекратена по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
 2. При услуги с фиксирана крайна дата на предоставяне - с изтичане на срока се преустановява тяхното предоставяне;
 3. При услугите с автоматично продължаване предоставянето на тези услуги продължава след изтичането на техния срок като договорът за тях се продължава и се превръща в безсрочен, като всяка от страните може да го прекрати с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна;
 4. При обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си;
 5. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

6.2. При забава за активиране на услуга Клиентът може да развали Договора частично - по отношение на тази услуга, с отправяне на писмено предупреждение до Доставчика, с което предоставя допълнителен 30-дневен срок за активиране на услугата. Ако в предоставения 30-дневен срок услугата не бъде активирана, Договорът се счита за развален по отношение на тази услуга.

6.3. Ако Клиентът не заплати в срок първоначалната цена за определена услуга, Доставчикът има право да развали Договора по отношение на тази услуга с отправяне на писмено предупреждение до Клиента, с което предоставя допълнителен 15-дневен срок за заплащане на първоначалната сума. С изтичането на този срок Договорът се счита за развален по отношение на тази услуга и Доставчикът прекратява нейното предоставяне, освен ако незаплатената до този момент сума не бъде междувременно изцяло изплатена на Доставчика заедно с дължимата неустойка.

6.3. Ако Клиентът просрочи с повече от 7 (седем) календарни дни заплащането на такса за определена услуга, Доставчикът има право да развали Договора частично по отношение на тази услуга

6.4. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно сключения с Клиента договор, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на законодателството в Република България или в нарушение на настоящите общи правила.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. (1) В случай че договорът с Клиента бъде едностранно прекратен/развален от Доставчика поради виновно неизпълнение на задълженията на Клиента, Клиентът дължи на Доставчика неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на договора, но не по-малко от три месечни вноски. В случай че Договорът бъде прекратен/развален частично по отношение на определена услуга/и, то се дължи неустойка в размер на уговореното възнаграждение за оставащия период на договора за съответната услуга/и, но не по-малко от три месечни вноски.

(2) При пълно или частично предсрочно прекратяване на срочен договор, Клиентът дължи обезщетение на Доставчика в размер на уговореното възнаграждение за оставащия период на договора, но не по-малко от три месечни вноски.

(3) Ако Доставчикът е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от Клиента се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочно прекратяване на договора с Клиента.

7.2. (1) В случаите на отклонение от гарантираното време за наличност на услугата, Клиентът може да поиска, а Доставчика се задължава да му заплати неустойка, точният размер или начинът на изчисляване на която се определят в Споразумението за ниво на обслужване.

(2) Общият размер на неустойките за един период, през който се изчислява времето за наличността за определена услуга, не може да превишава размера на таксата за тази услуга за същия период.

(3) Заявките за получаване на неустойката по предходния член се депозират писмено от Клиента пред Доставчика в 30- дневен срок след края на Отчетния Период, през който е констатирано нарушено качество. Доставчикът се задължава при основателност на претенцията да издава кредитно известие.

(4) Доставчикът не дължи неустойка и не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи или по време на извършвана от Доставчика профилактика, докато трае същата.

7.3. (1) В случай на забавено плащане на уговорената цена, Клиентът дължи на Доставчика неустойка в размер на 0.5% от дължимата сума за всеки ден забава до окончателното изплащане. Неустойката се заплаща най-късно заедно с дължимата месечна такса за следващия месец.

(2) В случай че забавата по предходната алинея продължи повече от 7 (седем) календарни дни, Доставчикът има право едностранно да преустанови предоставянето на Услугите, както и да прекрати/развали Договора изцяло или само по отношение на услугата, за която Клиентът не заплаща дължимите суми. В този случай Клиентът дължи неустойка в размер на абонаментните такси за предоставяне на услугата за времето на нейното спиране. Предоставянето на услугата се възстановява след заплащане от Клиента на всички дължими съгласно Договора суми, включително неустойките.

7.4. Независимо от разпоредбите на настоящия раздел, в случай на виновно неизпълнение на задълженията си по този договор, Клиентът дължи на Доставчика обезщетение за всички претърпени преки вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Освен в случаите на умисъл или груба небрежност, отговорността на Доставчика за предоставяне на услугите в съответствие с гарантираното ниво на качество на услугите, се ограничава до размера на неустойките, предвидени в Споразумението за ниво на обслужване.

8.2. Клиентът носи самостоятелна отговорност за съдържанието на получаваните, съхраняваните или изпращаните от него данни чрез услугата. Клиентската услуга не може да има съдържание, което Клиентът няма право да излъчва съгласно приложимото законодателство, включително, но не само относно: забрана за реклама, домашно пазаруване, лотарии, хазарт, игри и теле-маркетинг и др. Освен това, Клиентът носи самостоятелна отговорност по отношение на правата на интелектуална собственост (авторско право и сродните му права) върху съдържанието на неговата услуга съгласно приложимото законодателство. Приложимо законодателство означава всички настоящи или бъдещи закони, регламенти, директиви или конвенции, приети от всеки компетентен орган във всяка държава, които имат контрол по отношение на дейностите, обхванати от настоящия договор, доколкото тези закони или подзаконови нормативни актове са действали по времето на предоставяне на услугите.

8.3. Доставчикът не носи отговорност и Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с

 • неизпълнение на някое от задълженията по този договор;
 • нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
 • неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора.

8.4. Клиентът се задължава да извършва дейността си законосъобразно, като осигурява наличието на всички необходимите права, лицензи и други права и разрешения съгласно приложимото законодателство.

8.5. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

9.2. Доставчикът обработва личните данни на Клиента на основание чл. 6, ал. 1, б. "б" от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.

9.3. Доставчикът е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 в Политиката за поверителност, достъпна на адрес https://delta.bg/legal/privacy-policy.

9.4. При предоставяне на услугата Доставчикът действа единствено по инструкция на Клиента на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Клиентът обработва.

9.5. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, в т.ч. и лични данни, което Клиентът обработва на предоставеното виртуално пространство. Доставчикът не участва в процеса на взимане на решение дали Клиентът ще използва услугата за обработка на личните данни, на какво основание се обработват, за какви цели и дали същите са защитени.

9.6. В случай че Доставчикът бъде уведомен за противоправния характер на информация, използвана от Клиента или бъде уведомен от компетентен държавен орган за противоправния характер на дейността на Клиентът, на основание чл.16 от Закона за електронна търговия Доставчикът има право да предприеме незабавни действия за преустановяване на достъпа до тази информация или за премахването ѝ, без това да застрашава сигурността на информацията, до която Доставчикът има достъп.

10. ФОРС МАЖОР

10.1. Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си в случай на форсмажор за периода докато трае непреодолимата сила или случайното събитие. Докато трае непреодолимата сила или случайното събитие, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. Отпадането на задълженията в този случай не важи по отношение на закъснели плащания, станали изискуеми преди настъпването на форсмажорните обстоятелства.

10.2. Под непреодолима сила се разбира всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. Такива обстоятелства са, като изброяването е неизчерпателно: земетресения, наводнения, пожари или други природни бедствия, епидемии; война, революция, въстание, бунт или други граждански събития, производствени или други аварии; терористични актове; акт на компетентен държавен, регулаторен, административен или съдебен орган, чрез който може да бъде временно спряно или прекратено изпълнението на договора. За форсмажорни обстоятелства се считат и действията на трети лица извън контрола на Доставчика, които са поставили Доставчика в обективна невъзможност да предостави услугите.

10.3. Страната, която е засегната от непреодолима сила, трябва да уведоми другата в писмена форма за настъпването на форсмажорните обстоятелства, предполагаемите последици, както и относно очакваната продължителност на невъзможността си да изпълнява своите задължения по договора.

10.4. Ако в резултат на непреодолима сила изпълнението на задълженията на някоя от страните е само частично засегнато, то тази страна ще бъде отговорна за изпълнение на задълженията, които не са засегнати от непреодолимата сила.

10.5. Всяко неизпълнено задължение, чието неизпълнение се дължи на непреодолима сила, трябва да се изпълни от засегнатата страна, когато стане възможно, след прекратяването на непреодолимата сила с изключение на случаите, когато подобно изпълнение не е вече практически осъществимо или не се изисква от другата страна.

10.6. Ако форсмажорните обстоятелства продължат повече от 30 дни, всяка от страните може да прекрати засегнатата от форсмажор услуга без да дължи обезщетение, с отправяне на писмено уведомление с обратна разписка. В този случай прекратяването не освобождава Клиента от задълженията му за плащане, възникнали преди датата на прекратяването.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Клаузите на Договора нямат за цел отстъпването на права върху софтуер. Доставчикът не отстъпва и Клиентът не придобива авторски и/или други права на интелектуална собственост върху софтуер във връзка с предоставяните услуги от Доставчика на Клиента.

11.2. Клиентът безвъзмездно отстъпва на Доставчика неизключителното право да използва фирменото му наименование и/или търговска марка, както следва:

 • като част от маркетингови и презентационни материали на Доставчика;
 • в списък с клиенти, публикуван на интернет страницата на Доставчика.

11.3. По време на действието на Договора и за срок от 1 година след това, всяка страна се задължава да не разгласява пред трети лица и пази в тайна факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност на другата страна, предоставени при условията на конфиденциалност или които разумно може да се предположи според обстоятелствата, че представляват конфиденциална информация. Всяка от страните се задължава да изисква от служителите и подизпълнителите си спазване на същите ограничения за конфиденциалност. Търговските параметри и условия на Договора представляват конфиденциална информация.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНО РАЗПОРЕДБИ

12.1. Заглавията в настоящите Общи условия са използвани само за удобство и не оказват влияние при тълкуване на отделните текстове, включително на волята на Страните.

12.2. Доставчикът си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време. При извършване на промяна, актуализираната версия на Общите условия ще бъде публикувана на уебсайта на Доставчика https://delta.bg/ и влиза в сила непосредствено след публикуването ѝ. Доставчикът изпраща информационен имейл за извършената актуализация на Общите условия, като те влизат в сила 30 дни след получаване на съобщението от Доставчика.

12.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, могат да бъдат отнасяни за решаване до компетентния български съд, съобразно неговия Правилник за дела, като приложимо ще бъде българското право.

12.4. В случай че някоя от клаузите на Общите условия бъде обявена за недействителна, тази клауза няма да се прилага, без това да засяга приложимостта на останалата част от Общите условия.

12.5. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото българско законодателство.