Софтуер под наем - Описание на услугата

1. ДЕФИНИЦИЯ

1.1. Доставчикът предоставя възможност на Клиента да инсталира и използва набор от лицензирани софтуерни продукти, като допълнение на услугите „Delta Cloud Виртуален сървър“, „Windows Cloud Виртуален сървър“ и „Нает сървър“.

2. СРОК НА УСЛУГАТА 

2.1. Услугата се предоставя на абонаментен принцип. Услугата се предоставя за минимален срок от 1 (един) месец. Период на отчитане на услугата е един месец.

2.2. Договорът за услугата влиза в сила от момента на заплащане на първото възнаграждение съгласно чл.3.5.1. от Общите условия.

3. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

3.1. Като част от тази услуга Клиентът получава единствено правото за използване на софтуерния продукт по време на наемния период.

3.2. За използването на софтуерния продукт важат всички общи и специфични условия на неговия производител, касаещи продукта. Тези условия могат да бъдат намерени в Интернет на интернет страницата на производителя на софтуера.

3.3. Всички условия, касаещи софтуерните продукти на Microsoft, могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.microsoft.com/licensing/.

3.4. Ако софтуерният продукт изисква някаква форма на активация (например въвеждане на продуктов ключ), тя се извършва от Доставчика.

3.5. Доставчикът трябва да има осигурен администраторски достъп до Клауд или физическия сървър на Клиента.

3.6. При аргументирано искане от страна на Microsoft, Клиентът се задължава да разкрие всяка относима информация, свързана с използването на софтуерните продукти на Microsoft.

3.7. Като част от тази услуга Доставчикът не носи никаква отговорност за правилното функциониране на софтуерния продукт, нито за обстоятелства, възникнали в следствие на неговото използване.

3.8. Доставчикът си запазва правото да променя едностранно цените на услугата „Софтуер под наем“ при увеличаване на цената на софтуера от доставчика (Microsoft или друг), като предварително информира Клиента за промяната.

3.9. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на услугата по всяко време, ако Клиентът не спазва всички условия за използването на софтуерния продукт.