Колокация - Описание на услугата

1. ДЕФИНИЦИЯ

1.1. Услугата „Колокация” представлява физическо разполагане на Вашето оборудване в специално-пригоден за целта център за данни (наричан по-нататък „дата център”), който отговаря на определени изисквания за микроклимат (температура на помещението, влажност, запрашеност), непрекъсваемост на електрозахранването, интернет-свързаност и др. Пространството за колокация може да бъде използвано само за предвиденото предназначение.

1.2. Възможни AddOn услуги: Системна администрация

2. СРОК НА УСЛУГАТА

2.1. Услугата се предоставя на абонаментен принцип. Услугата се предоставя за минимален срок от 1 (един) месец. Период на отчитане на услугата е един месец.

2.2. Договорът за услугата влиза в сила от момента на заплащане на първото възнаграждение съгласно чл.3.5.1. от Общите условия.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА УСЛУГАТА

3.1. Физическо пространство в монтажен шкаф (rack) измерено в Unit-и (според избрания абонаментен план), както и непрекъсваемо захранване, измерено във kW/h (според избрания абонаментен план) и интернет свързаност измерена в mbits/s (според избрания абонаментен план).

3.2. Технически характеристики на колокационния център

Отделни генератори (дизелови) за резервиране на A, B, C и D кръговете;

3.2. Система за ранна индикация за дим (VESDA);

3.3. Пожарогасителна система с газ (FM200);

 • Резервирана (N+1) климатизация;
 • Отдалечени входове в колокационния център ;
 • Напълно независими (N+1) A, B, C, D, E и F UPS 220V AC токови кръгове;
 • Напълно независими (N+1) A, B, C, D, E и F 48V DC с токови кръгове за кабели (оптични и токови);
 • Дублирани зали за взаимно свързване (meet-me-rooms);
 • Разнообразие от доставчици на телеком услуги и тъмни влакна (dark fiber);
 • Резервирани вътрешни оптични трасета по различни пътища;
 • Пропускателен режим за сигурност, обезпечени от контролно-пропусквателен пункт и видеонаблюдение на физически достъп;
 • Денонощен и целогодишен on-site Център за Наблюдение и Поддръжка (MSC);
 • Денонощно и целогодишно видеонаблюдение (CCTV);
 • Денонощни и целогодишни услуги за отдалечен съпорт;
 • Денонощна и целогодишна физическа охрана;
 • Микроклиматът в колокационния център включва поддържане на помещенията с постоянен въздухообмен, температура до 18°C и до 50% влажност.

4. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

4.1. Точка на предоставяне на услугата

Услугата се предоставя в Дата център, използван от Делта Клауд ООД от клас Tier 3+ (напълно неутрален), разположен в гр. София.

4.2. Услугата включва:

 • безплатна професионална консултация за избор на най-подходящото, съобразено с нуждите на Клиента техническо решение;
 • физическо разполагане на оборудването в колокационен център;
 • Неограничен трафик;
 • 99,99% uptime (непрекъсваемост на свързаността);
 • 1Gbit port (свързаност, позволяваща обмен на данни до 1Gbit в секунда);
 • „Отдалечен Съпорт” („remote hands”) - представлява основен технически съпорт от инженер на ОПЕРАТОРА, като:
  • Захранване, Включване/Изключване, Рестартиране на Устройства;
  • Включване/Изключване на кабели и конектори;
  • Измерване/Тестване на кабелите;
  • Други допълнителни услуги по преценка на Оператора (например промяна на физическата локация на оборудването, с цел подобряване качеството на услугата).

4.3. Условия на услугата

4.3.1. Със заявката на услугата Клиентът се съгласява с условията, описани в настоящия документ, както и с общите условия на „Делта Клауд“ ООД. Общите условия на „Делта Клауд“ ООД могат да бъдат намерени в уеб страницата https://delta.bg/.

4.3.2. За периода на колокиране цялото оборудване остава собственост на Клиента, но са разположени в Дейта център от клас Tier 3+.

4.3.3. Клиентът разполага с пълен отдалечен достъп до оборудването. Доставчикът може да осигури достъп на Клиента до оборудването при предварително уговорена дата и час и след посочване на лични данни (три имена и ЕГН). Физически достъп до оборудването се предоставя само в присъствието на оправомощен служител на Доставчика при спазване на всички изисквания за сигурност в Дейта центъра.

4.3.4. Като част от тази услуга Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на инсталирания от Клиента софтуер върху колокираното оборудване. Доставчикът няма достъп и не носи никаква отговорност за цялостта, конфиденциалността и достъпността на информацията и данните, разположени върху колокираното оборудване.

4.3.5. Като част от тази услуга Доставчикът разполага с ограничен достъп до IPMI контролера на колокираното оборудване. Ограниченият достъп позволява наблюдение на различни хардуерни параметри на оборудването, което пък дава възможност за превенция и диагностика на различни хардуерни повреди.

4.3.6. Доставчикът не носи отговорност за действия на потребителски акаунти, които Клиентът е създал и на които е предоставил достъп до управлението на услугите си.

4.3.7. Съдържанието, което се намира върху оборудването/сървъра/, се предоставя изцяло от Клиента. Доставчикът не носи никаква отговорност за това съдържание, нито за обстоятелства, възникнали в следствие на разполагането и използването на това съдържание, нито за обстоятелства, възникнали в следствие на използване на услугата от страна на Клиента или трети страни.

4.3.8. Клиентът се задължава да не изменя, преинсталира, деинсталира или подменя своето оборудване, без изричното писмено съгласие на Доставчика.

4.3.8. Доставчикът има право да прекрати достъп до оборудването и да преустанови предоставяне на услугата, ако Клиентът в продължение на повече от 7 дни не заплаща дължимото възнаграждение. Ако Клиентът не заплати дължимото възнаграждение и услугата не бъде подновена в последващ 7 дневен срок, има право да деинсталира оборудването за сметка на Клиента. В случаите по предходното изречение, Доставчикът няма задължение и не носи отговорност за съхранение или опазване на деинсталираното оборудване.

4.3.9. Клиентът се задължава да деинсталира сървъра/оборудването си за своя сметка в срок до 5 (пет) дни от прекратяване на договора. В случай на неизпълнение на срока за деинсталиране Доставчикът има право да деинсталира оборудването за сметка на Клиента. В случаите по предходното изречение, Доставчикът няма задължение и не носи отговорност за съхранение или опазване на деинсталираното оборудване.

5. АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГАТА

5.1. Услугата се предоставя в срок до 10 работни дни след подписване на заявка от страна на Клиента и след заплащане на първата (месечна) такса от Клиента.

5.2. Активирането и поддръжката на услугата се извършва от специалист на „Делта Клауд“ ООД.