Как да настроите и използвате Mytop

Delta.BG

mytop

Mytop е инструмент с отворен код, с който лесно ще можете да следите заявките към вашите бази данни. В днешната статия ще ви покажем как да инсталирате и използвате Mytop. Използвахме операционна система CentsOS 6, но инструментът работи под почти всички Linux дистрибуции.

1. Инсталиране

Debian:

apt-get install mytop

CentOS:

yum install epel-release -y

yum install mytop -y

2. Настройване на инструмента

По подразбиране инструментът е настроен да използва "root" потребителя и да извършва мониторинг на базата данни "test". За да промените това, можете да използвате следните два метода:

2.1. Редакция на файла mytop

vi /usr/bin/mytop

Намерете следните редове:

my %config = (
batchmode     => 0,
color         => 1,
db            => 'mysql',
delay         => 5,
filter_user   => qr/.?/,
filter_db     => qr/.?/,
filter_host   => qr/.?/,
header        => 1,
help          => 0,
host          => 'localhost',
idle          => 1,
long_nums     => 0,
mode          => 'top',
prompt        => 0,
pass          => '',
port          => 3306,
resolve       => 1,
socket        => '',
sort          => 0,
user          => 'root',

2.2. Създаване на файл .mytop във вашата /root директория. Въпросният файл трябва да съдържа следната конфигурация:

user=root
pass=
host=localhost
db=test
delay=5
port=3306
socket=
batchmode=0
header=1
color=1
idle=1

След като сте въвели нужните промени, вече може да пристъпите и към използването на инструмента.

3. Начин на използване

3.1. mytop

Как да използвате Mytop за наблюдение на вашите бази данни

Чрез тази команда можете да проследите всички конекции и заявки към вашите бази данни в реално време.

3.2. mytop -d <database>

<screen>

С поставянето на параметъра "-d" и името на базата данни ще извършвате наблюдение върху специфична база данни.

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.